Odborná intervence

Vztah mezi rodinou a školskými institucemi často není vyvážený a komunikace je povrchní nebo žádná. K překonání této bariéry, při přijetí klienta do našeho zařízení jsou rodičům poskytnuty komplexní informace a jsou provedeni celým domovem, tj. třídami, odbornými učebnami a ubytovacími prostory. Ale to je jen začátek.

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku. Myšleno v pojetí holistického to znamená ve složce tělesné, duševní a sociální, kdy tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu.

Odborní pracovníci společně s učiteli a vychovateli úzce spolupracují a vytváří předpoklady k osvojení preventivních ochranných kompetencí.


 

Etoped

V objektu školského zařízení je připraveno odborné pracoviště etopeda s pracovištěm Biofeedback. Etoped systematicky provádí individuální práci s dítětem, se skupinou (využíváme skupinové dynamiky), spolupracuje s rodiči, vychovateli, učiteli, psychologem, metodikem prevence, sociální pracovnici. Úzká je spolupráce s ředitelem, diagnostickými ústavy, sociálními kurátory. Významně se podílí na vytváření motivačních programů s důrazem na expresivní terapii a zážitkovou pedagogiku.

Konzultační hodiny etopeda pro veřejnost:

Konzultace s etopedem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky a pracovníky zařízení je pracovna etopeda otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti. 


V objektu školského zařízení je připraveno odborné pracoviště etopeda s pracovištěm Biofeedback. Etoped systematicky provádí individuální práci s dítětem, se skupinou (využíváme skupinové dynamiky), spolupracuje s rodiči, vychovateli, učiteli, psychologem, metodikem prevence, sociální pracovnici. Úzká je spolupráce s ředitelem, diagnostickými ústavy, sociálními kurátory. Významně se podílí na vytváření motivačních programů s důrazem na expresivní terapii a zážitkovou pedagogiku.

Konzultační hodiny etopeda pro veřejnost:

Konzultace s etopedem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky a pracovníky zařízení je pracovna etopeda otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti. 


Psycholog

      Motto: „Někdo s někým, pro někoho“


V listopadu 2013 pořádala pracovní skupina Občané s mentálním, tělesným a kombinován postižením konferenci pod názvem „Pracujeme společně“.

Psycholog DDŠ Těrlicko Mgr. Přemysl Mikoláš přednášel o významu spolupráce dětí z našeho domova s dětmi s poruchou autistického spektra. Rodiče se zde dozvídají o nových nadějích nejen pro své děti s autismem, ale i pro své partnery a zdravé sourozence. 
 
Chlapci z Dětského domova v Těrlicku se pravidelně podílejí na přípravě a organizaci sportovních a kulturních akci.


Psychoterapeutická péče v podmínkách Dětského domova se školou Těrlicko vychází ze 3 terapeutických směrů. Jedná se o kombinaci kognitivní behaviorální terapie (KBT), Pesso Boyden psychoterapie (PBPS) a logoterapie. Péče dále vychází z analýzy dokumentace, průběžných rozhovorů a pozorování projevů chování dítěte.

Cílem terapeutické práce je umožnit dítěti „doplnit/dosytit“ potřeby bezpečí, limitů, péče, podpory a otevřené budoucnosti. Toto doplnění/dosycení se děje v situacích, kdy dítě pomáhá druhému člověku a dospělá osoba ho jen doprovází. Zejména se jedná o pomoc seniorům, lidem s těžkým tělesným postižením a dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

Dítě zažívá v těchto situacích něco, čeho se mu v životě nedostávalo. Zažívá konkrétní ocenění za pomoc, kterou dává potřebným lidem. Zažívá úspěch, začíná si vážit sama sebe, umí se ocenit. Má radost, více se směje! Lépe se soustředí, je klidnější.V interakcích pomoci druhému člověku dítě touží být platným partnerem, kterým nemohl být v rodině, škole.

Psycholog provádí efektivní rodinnou terapii, navštěvuje rodiče, významná je rovněž poradenská a terapeutická péče pedagogickým zaměstnancům.

Konzultační hodiny psycholga pro veřejnost:

Konzultace s psychologem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky a pracovníky zařízení je pracovna psychologa otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.


      Motto: „Někdo s někým, pro někoho“


V listopadu 2013 pořádala pracovní skupina Občané s mentálním, tělesným a kombinován postižením konferenci pod názvem „Pracujeme společně“.

Psycholog DDŠ Těrlicko Mgr. Přemysl Mikoláš přednášel o významu spolupráce dětí z našeho domova s dětmi s poruchou autistického spektra. Rodiče se zde dozvídají o nových nadějích nejen pro své děti s autismem, ale i pro své partnery a zdravé sourozence. 
 
Chlapci z Dětského domova v Těrlicku se pravidelně podílejí na přípravě a organizaci sportovních a kulturních akci.


Psychoterapeutická péče v podmínkách Dětského domova se školou Těrlicko vychází ze 3 terapeutických směrů. Jedná se o kombinaci kognitivní behaviorální terapie (KBT), Pesso Boyden psychoterapie (PBPS) a logoterapie. Péče dále vychází z analýzy dokumentace, průběžných rozhovorů a pozorování projevů chování dítěte.

Cílem terapeutické práce je umožnit dítěti „doplnit/dosytit“ potřeby bezpečí, limitů, péče, podpory a otevřené budoucnosti. Toto doplnění/dosycení se děje v situacích, kdy dítě pomáhá druhému člověku a dospělá osoba ho jen doprovází. Zejména se jedná o pomoc seniorům, lidem s těžkým tělesným postižením a dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

Dítě zažívá v těchto situacích něco, čeho se mu v životě nedostávalo. Zažívá konkrétní ocenění za pomoc, kterou dává potřebným lidem. Zažívá úspěch, začíná si vážit sama sebe, umí se ocenit. Má radost, více se směje! Lépe se soustředí, je klidnější.V interakcích pomoci druhému člověku dítě touží být platným partnerem, kterým nemohl být v rodině, škole.

Psycholog provádí efektivní rodinnou terapii, navštěvuje rodiče, významná je rovněž poradenská a terapeutická péče pedagogickým zaměstnancům.

Konzultační hodiny psycholga pro veřejnost:

Konzultace s psychologem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky a pracovníky zařízení je pracovna psychologa otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.


Školní metodik prevence

Vytváří s pedagogy Minimální preventivní program a Školní strategii prevence Dětského domova se školou v Těrlicku. Metodik prevence vede agendu v rozsahu vyhlášky č.116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a šk. zařízeních. Úzce spolupracuje s etopedem, psychologem, pedagogy,sociální pracovnicí a sociálními kurátory. Významná je poradenská pomoc rodičům.

Školní metodik prevence se významně podílí na vytváření integrovaných a motivačních programů s akcentem na pobyty v přírodě, zážitkovou pedagogiku a pomoc oslabeným, handicapovaným osobám, malým dětem, seniorům.

Úspěšně zapojuje děti do mezinárodního programu Cena Vévody z Edinburhgu.

Konzultační hodiny školního metodika prevence pro veřejnost:

Pondělí:       13:30 - 15:00
Úterý:          13:30 - 15:00
Čtvrtek:       13:30 - 15:00

Konzultace se školním metodikem prevence je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky a pracovníky zařízení je pracovna školního metodika prevence otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.


Vytváří s pedagogy Minimální preventivní program a Školní strategii prevence Dětského domova se školou v Těrlicku. Metodik prevence vede agendu v rozsahu vyhlášky č.116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a šk. zařízeních. Úzce spolupracuje s etopedem, psychologem, pedagogy,sociální pracovnicí a sociálními kurátory. Významná je poradenská pomoc rodičům.

Školní metodik prevence se významně podílí na vytváření integrovaných a motivačních programů s akcentem na pobyty v přírodě, zážitkovou pedagogiku a pomoc oslabeným, handicapovaným osobám, malým dětem, seniorům.

Úspěšně zapojuje děti do mezinárodního programu Cena Vévody z Edinburhgu.

Konzultační hodiny školního metodika prevence pro veřejnost:

Pondělí:       13:30 - 15:00
Úterý:          13:30 - 15:00
Čtvrtek:       13:30 - 15:00

Konzultace se školním metodikem prevence je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky a pracovníky zařízení je pracovna školního metodika prevence otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.


Výchovný poradce

Každý z nás se může v životě setkat s problémem, na který sám nestačí. Pokud nemáte dobrého kamaráda nebo se bojíte svěřit rodičům, je tu výchovný poradce, kterého naleznete ve své škole.

S čím vám může pomoci? Máte strach, že váš problém vyjde napovrch?  Není se čeho bát, obraťte se na něj!

Využívej služeb výchovného poradce.

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec, je to jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním střední školy, až budeš na té naši končit vzdělávání.

Výchovný poradce plní ve škole tyto úlohy:

  1. Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí.
  2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
  3. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
  4. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a metodikem prevence.
  5. Výchovný poradce poskytuje metodickou pomoc učitelům školy.  

Konzultační hodiny výchovného poradce pro veřejnost:

Pondělí : 13.30 – 15.00
Středa : 13.30 – 15.00

Konzultace s výchovným poradcem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky je pracovna výchovného poradce otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.


Každý z nás se může v životě setkat s problémem, na který sám nestačí. Pokud nemáte dobrého kamaráda nebo se bojíte svěřit rodičům, je tu výchovný poradce, kterého naleznete ve své škole.

S čím vám může pomoci? Máte strach, že váš problém vyjde napovrch?  Není se čeho bát, obraťte se na něj!

Využívej služeb výchovného poradce.

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec, je to jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním střední školy, až budeš na té naši končit vzdělávání.

Výchovný poradce plní ve škole tyto úlohy:

  1. Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí.
  2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
  3. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
  4. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a metodikem prevence.
  5. Výchovný poradce poskytuje metodickou pomoc učitelům školy.  

Konzultační hodiny výchovného poradce pro veřejnost:

Pondělí : 13.30 – 15.00
Středa : 13.30 – 15.00

Konzultace s výchovným poradcem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Pro žáky je pracovna výchovného poradce otevřena kdykoliv v době jeho přítomnosti.


< <     3/2023     > >
NePoÚtStČtSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31